Gerosios patirties sklaida

Institucija turi edukacinės patirties banką (EPB), kuris apima įvairių sričių gerosios patirties naujoves. EPB yra nuolat kaupiamas ir sisteminamas vadovaujantis VIKC patvirtintomis edukacinės patirties sklaidos organizavimo gairėmis. Edukacinė patirtis kaupiama ir skleidžiama EPB, esančiame KVS sistemoje ir institucijos internetinėje svetainėje www.vikc.lt rubrikose Pedagogams ir Projektai. Edukacinės patirties banką sudaro 10 sričių: mokymo metodika; mokytojo/dėstytojo vaidmuo; mokymosi motyvacija; vertinimas; švietimo politika; ugdymo turinys; pedagogų kvalifikacijos tobulinimas; mokymosi pasiekimų vertinimas; projektinė veikla; konferencijų, mugių ir kt. renginių organizavimas.

2015 m. kartu su LKPA, VU UKI ir kitomis švietimo institucijomis buvo parengtas elektroninis leidinys mokytojams apie kalboms mokyti(-is) skirtų vadovėlių įvairovę, naujoves, jų pritaikymą ir vertinimo kriterijus, leidinyje dėstytojai ir mokytojai-praktikai dalinasi gerąja patirtimi. Leidinys yra prieinamas visiems mokytojams ir švietimo pagalbą teikiantiems specialistams institucijos internetinėje svetainėje www.vikc.lt rubrikoje Pedagogams.

Nuorodos ir kita naudinga informacija skelbiama institucijos svetainėje, informacija naudojasi įvairios klientų grupės: Lietuvos mokytojai-praktikai, švietimo politikos kūrėjai, valstybės tarnautojai ir kt. įvairių sričių specialistai.

Institucijoje gerąją patirtį skleidžia įvairių sričių mokytojai-praktikai. Institucija tiria klientų, norinčių sužinoti apie kitų gerąją patirtį, poreikius. Institucijoje yra reglamentuotas keitimasis gerąja patirtimi. Organizuodama keitimosi gerąja patirtimi procesą, institucija ieško ir norinčiųjų pasidalinti gerąja patirtimi (konferencijose, seminaruose, įvairiuose renginiuose), kurių patirtis įtraukiama į EPB. EPB kaupiamas elektroninėje laikmenoje.

Neformaliai domimasi, kaip EPB esanti geroji patirtis buvo įdiegta. Gerosios ir/ar pažangiausios patirties atranką EPB vykdo institucijos darbuotojai, mokytojai-praktikai. Institucijoje vyksta keitimosi gerąja patirtimi renginiai, atviros pamokos, seminarai, konferencijos, edukacinės ekskursijos, daugiakalbystės renginiai, kurių patirtis fiksuojama EPB.

 

NAUDINGOS NUORODOS