Tarptautiniai projektai


 2016 m. balandžio - rugsėjo  mėn. Valstybės institucijų kalbų centras įgyvendina tarptautinį projektą "DAUGIAKULTŪRINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODŲ MODERNIZAVIMAS". Projektas finansuojamas 2009-2014 Europos ekonominės erdvės  (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis pagal LT08 "EEE Stipendijų programą". Paraiškos numeris: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-006. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - Bergeno aukštąja mokykla (Norvegija), Klaipėdos universitetu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, darželiais "Saulės gojus" ir "Varpelis". Projekto tikslas - prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimo, modernizuojant daugiakultūrinio ugdymo metodus. Projekto metu numatoma parengti  gerosios praktikos vadovą (rekomendacijas), skirtą pedagogams, kuris bus platinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. 

Projekto pristatymas

Projekto partneriai:

               


***
Maloniai kviečiame dalyvauti Valstybės institucijų kalbų centro vykdomo tarptautinio projekto “Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas”  įvadinėje konferencijoje, kuri vyks 2016 m. gegužės mėn. 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje. Apie savo dalyvavimą maloniai prašome pranešti el. paštu kalba@vikc.lt  iki gegužės 26 d.

Projekto atidarymo konferencijos programą rasite čia.

***

Įvyko projekto įvadinė konferencija „Daugiakalbiai darželiai: iššūkiai ir sprendimai“

2016–05–30 Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje įvyko įvadinė projekto konferencija, kurios tikslas – pristatyti projektą, aktualizuoti daugiakultūrinio ugdymo iššūkius ir galimybes, aptarti esamą problematiką. Konferencijos pranešėjus ir dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė bei puikiai lietuviškai kalbantis Norvegijos karalystės ambasadorius J. E. Dag Malmer Halvorsen. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) paramos programos lėšomis, kurioje Norvegija yra viena iš šalių-donorių. Konferencijoje tele-tilto būdu dalyvavo projekto partneriai iš Norvegijos Bergeno aukštosios mokyklos.

Pirmojoje konferencijos dalyje projekto vadovė Audronė Auškelienė pristatė projekto tikslus, veiklas ir siektinus rezultatus. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės Onutė Čepulėnienė ir Laimutė Jankauskienė priminė dalyviams apie daugiakultūrinio ugdymo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje bei tokio ugdymo ypatumus ankstyvajame amžiuje. Klaipėdos universiteto profesorės Ilona Klanienė ir Rasa Braslauskienė pasidalino tyrėjų įžvalgomis apie pedagogų profesines kompetencijas, būtinas darbui daugiakultūrinėje aplinkoje. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tyrėjos Vaida Stupurienė ir Sandra Valantiejienė atkreipė dėmesį į švietimo pagalbos teikimo aspektus daugiakalbių darželių ugdytiniams.

Antrojoje konferencijos dalyje pranešimą skaitė Bergeno aukštosios mokyklos atstovės Džiuginta Baraldsnes ir Alicja Renata Sadownik, kurios pasidalijo gerąja Norvegijos vaikų darželių patirtimi, ugdant vaikus daugiakultūrinėje aplinkoje. Projekto partnerės iš Norvegijos atsakė į konferencijos dalyvių klausimus, dalyvavo tele-tilto diskusijoje. Apskrito stalo diskusijoje taip pat pasisakė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, ankstyvojo ugdymo projektų koordinatoriai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos atstovai, aktyvūs švietimo bendruomenės nariai, kalbinio ugdymo specialistai, pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovai. Projekto vykdytojai pakvietė konferencijos dalyvius bendradarbiauti, dalintis įžvalgomis ir gerąja patirtimi siekiant projekto tikslų – tobulinti daugiakultūrinio ugdymo metodus, pritaikytus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopai bei parengti gerosios praktikos vadovą.

Konferencijos pranešimai:

Audronė Auškelienė, Valstybės institucijų kalbų centras
Laimutė Jankauskienė, ŠMM Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius
Prof. Ilona Klanienė, Prof. Rasa Braslauskienė, Klaipėdos universitetas
Vaida Stupurienė, Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Džiuginta Baraldsnes, Alicja Renata Sadownik, Høgskolen i Bergen, Norvegija

Živilės Kropaitės reportažas apie konferenciją per LRT radiją (maždaug nuo 45 min.): http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012878050/lietuvos_diena_2016_05_30_13_00

Projekto atidarymo konferencijos galeriją galite peržiūrėti čia.

 
***

2016-06-22/24 įvykdyta projekto veikla "Tiriamasis vizitas į Norvegiją". Septynios projekto ekspertės vyko tiriamojo vizito į Bergeno miestą, kur lankėsi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, vykdančiose daugiakultūrinį vaikų ugdymą. Vizito programą parengė ir koordinavo projekto partneriai norvegai - Bergeno aukštosios mokyklos (Bergen University College) ekspertės Džiuginta Beraldsnes, Alicja Sadovnik ir Solveig Karlgraf. Projekto ekspertės lankėsi keturiuose daugiakultūriniuose darželiuose, stebėjo ugdomąsias veiklas, susitiko su darželių vadovybe, pedagogais, tėvų atstovais, diskutavo apie daugiakultūrinio ugdymo iššūkius ir ypatumus. Ekspertės taip pat dalyvavo susitikime su Bergeno aukštosios mokyklos (Bergen University College) partneriais ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengėjais bei mokslininkais. Tiriamojo vizito metu ekspertės iš Lietuvos įgijo daug žinių ir naudingos patirties apie daugiakultūrinio ugdymo metodus, kurią panaudos tolesnėse projekto veiklose - rengiant gerosios praktikos vadovą ir rekomendacijas  Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms. 

 

Tiriamojo vizito į Norvegiją nuotraukų galeriją rasite čia.

***

2016 birželio-liepos mėn. įgyvendinta viena iš projekto veiklų - atliktas daugiakultūrinio ugdymo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tyrimas.  Tyrimą atliko UAB CIVITTA (www.civitta.lt). Tyrimo tikslai - išanalizuoti daugiakultūrinio ugdymo situaciją, įvertinti ugdymo programų bei taikomų metodų atitiktį poreikiams, identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria pedagogai, ugdydami daugiakalbių / daugiakultūrinių šeimų vaikus, išanalizuoti ir įvertinti Norvegijos gerąją praktiką bei jos pritaikomumą Lietuvos švietimo sistemai. Tyrime naudoti kokybiniai ir kiekybiniai metodai - fokus grupių interviu, švietimo politikos dokumentų analizė, tikslinės grupės apklausa bei surinktų duomenų analizė. Analizės išvados ir tyrėjų pateiktos rekomendacijos padėjo suformuoti projekto rezultato - gerosios praktikos vadovo - turinį, atliepiantį aktualiausius daugiakultūrininio ugdymo iššūkius Lietuvoje. Tyrimas leido nustatyti reikšmingiausius daugiakultūrinio ugdymo veiksnius, detaliau pažinti tikslines projekto grupes ir jų poreikius, įvardyti tyrime dalyvavusių įstaigų gerąsias daugiakultūrinio ugdymo praktikas ir naudojamus metodus.
 

Tyrimo ataskaitą rasite paspaudę ant paveikslėlio:
***

2016–09–27 įvyko projekto baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo apie 150 projekto tikslinės grupės dalyvių, tarp kurių – darželių vadovai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvų bendruomenės nariai; pedagogų rengimo įstaigų (universitetų ir kolegijų) dėstytojai ir studentai; pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų bei pedagogų asociacijų atstovai. Konferencijos metu buvo apibendrinta projekto eiga bei pristatytas galutinis produktas – leidinys „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“. Projekto ekspertų pranešimuose buvo aptartos daugiakultūrio darželio pedagogo kompetencijos, švietimo pagalbos teikimo paslaugos daugiakalbiams vaikams. Projekto partnerių iš Bergeno pranešimuose buvo pateikta gerosios patirties pavyzdžių, kaip integruotai ugdomi migrantų vaikai Norvegijos darželiuose. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų pranešimuose buvo  apžvelgta šiandienos daugiakultūrio pasaulio iššūkiai Lietuvos ugdymo institucijoms bet analizuojami ankstyvojo daugiakalbio ir daugiakultūrio ugdymo principai.

Apie konferencijos darbą galėjo išgirsti LRT radijo laidos „Lietuvos diena“ klausytojai. Reportažą galima rasti čia (nuo 42:07 min.)

 

Konferencijos programą rasite čia.

Konferencijos galeriją rasite čia.

 

Konferencijos pranešimai:


„Ar didėjanti įvairovė yra iššūkis Lietuvos mokyklai? Esama situacija ir ateities perspektyvos“
Ona Čepulėnienė, Švietimo ir mokslo ministerija
„Daugiakultūrinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“  
Laimutė Jankauskienė, Švietimo ir mokslo ministerija 
„Daugiakultūrinio priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“
Audronė Auškelienė, Valstybės institucijų kalbų centro direktorė
'Multicultural education – a matter of engaging adults'  
Erle Sellevåg, A2G kindergarten, Bergen 
'Kindergartens’ good practices in the context of an intercultural society – a few examples from Norway'
Dr. Alicja R. Sadownik, D. Baraldsnes, Bergen University College 
„Pedagogų kompetencijos darbui daugiakultūrėje grupėje“
prof. Ilona Klanienė, prof. Rasa Braslauskienė, Klaipėdos universitetas 
„Švietimo pagalbos teikimas daugiakalbiuose darželiuose“
Vaida Stupurienė, Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 
„Projekto leidinio „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“ pristatymas“
Nida Burneikaitė, Asterija Kliaugienė, Valstybės institucijų kalbų centras


 

Leidinys „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“
Leidinio santrauka anglų kalba
Leidinio santrauka lenkų kalba
Leidinio santrauka rusų kalba