Kviečiame į seminarą "Projektinio darbo rengimas bendrojo lavinimo mokyklose" lapkričio 24 d.


 

Gerb. mokytojai,

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia gimnazijų ir vidurinių mokyklų visų dalykų mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6 ak. val. seminare:
„Projektinio darbo rengimas bendrojo lavinimo mokyklose“
SEMINARO LEKTORĖ – Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, VGTU docentė, VGTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui, inžinerinio ugdymo praktikos kuratorė.
 
Vienas iš svarbiausių nuolat kintančios visuomenės poreikių – ugdyti vaiką, gebantį pamatyti aplinkoje esančias problemas ir ieškoti joms sprendimo būdų. Tai kelia iššūkių mokytojams, ir reikalauja ieškoti naujų bei nenaujų, tik dar sau neatrastų būdų, padedančių ugdyti žingeidžius, kūrybiškus vaikus. Šio seminaro metu Jums bus nuosekliai, žingsnis po žingsnio pristatytas mokinio ilgalaikis darbas, rengiamas ugdymo procese, žinomas kaip projektinė veikla, projektinis darbas, projektinis-tiriamasis, kūrybinis, metų baigiamasis darbas. Tokį darbą galima rengti iš visų vidurinio ugdymo programos dalykų. Kokia nauda mokiniui ir mokytojui rengiant ilgalaikius projektinius darbus? Įvairiopa:
·         mokytojai gali atsižvelgti į skirtingus moksleivių gebėjimus bei interesus;
·         mokymą pakeičia mokymasis, kuris perauga į mokymąsi be vadovėlių;
·         teorija taikoma praktikoje bei atvirkščiai – iš praktinių rezultatų atliekami teoriniai apibendrinimai;
·         tarpdisciplininis mokymas ir mokymasis;
·         ilgalaikiai darbai didina mokinių mokymosi motyvaciją;
·         plėtojamos asmeninės mokinio kompetencijos (laiko planavimas, kūrybiškumas, bendravimas, bendradarbiavimas);
·         mokiniai mokosi atsirinkti reikiamą informaciją, kelti hipotezę, tikslą bei formuluoti uždavinius tikslui pasiekti;
·         sužino apie jau atliekamus tyrimus bei jiems taikomus naujausius metodus;
·         susipažįsta su visais tiriamosios veiklos etapais;
·         išmoksta analizuoti gautus rezultatus bei formuluoti išvadas;
·         parengto darbo pristatymo metu ugdomos mokinio iškalbingumo, dėmesio koncentracijos, informacijos sisteminimo kompetencijos.
Seminaro metu sužinosite ir mokysitės:
ü  Kaip vadovauti mokiniui, vykdančiam ilgalaikį projektinį darbą;
ü  Kaip padėti mokiniui pasirinkti darbo kryptį;
ü  Kaip padėti mokiniui tinkamai struktūriškai parengti darbo aprašą, paruošti darbo pristatymą.
Koncentruota informacija bei praktiniai užsiėmimai leis dalyviams ne tik išgirsti, susipažinti su informacija, bet ir ją įsisavinti.

SEMINARO  TIKSLAS:
Supažindinti pedagogus su mokinių ilgalaikių darbų vykdymu, rezultatų analizavimu, informacijos vertinimu, darbo rašymo bei pristatymo ypatybėmis.

SEMINARO  UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti mokytojus, kaip, - atsižvelgiant į mokinio geriausius gebėjimus, poreikius ir interesus, -  įvertinti ilgalaikio darbo, kaip mokslinio darbo, rašymo galimybes.
2. Pristatyti naujausius tyrimų pasirinkimo, atlikimo, apibendrinimo, analizavimo ir vertinimo metodus ir priemones.
3. Atlikti darbo rašymo metodikos reikalavimų apžvalgą.
4. Supažindinti su darbo pristatymo rengimo ypatybėmis.
5. Per praktines užduotis pateikti pedagogams aktualiausius darbo rašymo aspektus, taikant įvairius metodus.

SEMINARO TURINYS
13.00 – 13.40 Projektinio darbo reikšmė ir jo aktualumas nūdienoje. Darbo temos parinkimo galimybės, hipotezės, tikslo ir uždavinių formulavimas.
13.40 – 14.00 Praktinė veikla.
14.00 – 14.45 Tyrimo proceso struktūra. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo objekto ir metodikos aprašymas.
14.45 – 15.00 Praktinė veikla.
15.00 – 15.15 Pertrauka.
15.15 – 16.00 Informacijos šaltinių rinkimas ir analizė, citavimas ir autorinės teisės. Darbo naujumas, aktualumas ir originalumas.
16.00 – 16.30 Praktinė veikla
16.30 – 17.30 Tyrimo atlikimo galimybių įvertinimas bei metodų parinkimas. Išvadų formulavimas bei darbo apibendrinimo įvertinimas per praktinės naudos prizmę.

KADA? KUR?
2017 m. lapkričio 24  d. 13.00 val.  Vilniaus Mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilnius.
 
Seminaro kaina dalyviui – 35 Eur už 6 akad. val. seminarą.  Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).

Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.
Norėdami registruotis į seminarus, paspauskite šią nuorodą: 
http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45
Užpildykite registracijos anketą, pasirinkite „Seminarai“ ir pažymėkite varnele pageidaujamą seminarą. Jūsų nurodytu el. paštu bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti.
Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt , dėl apmokėjimo -
+ 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt

Lauksime Jūsų. Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.