Kviečiame anglų k. mokytojus į seminarą „Kaip efektyviai mokyti rašyti angliškai ir vertinti rašymo užduotis?“

 
 

Gerb. anglų kalbos mokytojai,

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia progimnazijų, gimnazijų, pagrindinių ir vidurinių mokyklų anglų kalbos mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6 ak. val. seminare:
 
„Kaip efektyviai mokyti rašyti angliškai ir vertinti rašymo užduotis?“
„How to teach and assess writing effectively“
 
SEMINARO LEKTORĖ – Tatjana Bruskina, anglų kalbos mokytoja ekspertė nuo 2007 m., Vilniaus „Santaros“ progimnazija/gimnazija, nuo 2003 m. valstybinio anglų kalbos egzamino vertintojų komisijos narė, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų  lektorė, Lietuvos mokinių daugiakalbystės olimpiados ,,Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame!” organizacinio komiteto narė; užduočių rengėja, respublikinių ir tarptautinių projektų koordinatorė.
 
 
Rašymo efektyvumas – tai fenomenas, kuris net pačių pedagogų suprantamas ir aiškinamas labai nevienodai. Dažnai tiek mokytojai, tiek mokiniai pripažįsta, kad jiems nėra aišku, ką ir kaip rašyti rašymo užduotyje. Yra nemažai pavyzdžių, kad mokiniai nežino vertinimo kriterijų, o mokytojai turi sunkumų vertindami rašymo užduotį. Todėl mokytojai prieš pradėdami atlikti rašymo užduotis, privalo turėti pakankamą teorinį pagrindą, išmanyti metodų įvairovę.
 
Šiandien mokymas planuojamas atsižvelgiant į mokinį ir labiausiai yra pabrėžiami mokymo(si)
metodai. Mokytojas turi laisvę pasirinkti tinkamus ugdymo(si) metodus, kurti autentišką darbo stilių, tačiau tai darant, būtina atsižvelgti į mokinių poreikius ir galimybes, paties mokytojo gebėjimus ir savybes. Laisvė rinktis metodus įpareigoja pirmiausia juos žinoti bei vertinti pagal šių dienų mokyklai keliamus reikalavimus. Visų pirma, tai yra programų (Bendrosios ugdymo programos (Pagrindinis ugdymas ir Vidurinis ugdymas), brandos egzamino programa ir Bendrieji Europos kalbų metmenys)  reikalavimai.
Todėl ugdant moksleivių rašymą pamokoje svarbu juos išmokyti: analizuoti teiginio loginį pagrindimą ir vertinti argumentavimo kokybę, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai formuluoti apibrėžimus, teiginius ir daryti apibendrinimus,  sujungti dalyko žinias į visumą ir jas taikyti tiek standartinėse, tiek nestandartinėse situacijose, kad mokinys pasirengtų mokytis visą gyvenimą. Mokytojas kaip Vertintojas turėtų remtis ne tik vertinimo skalės aptartimis, bet taip pat būti gerai susipažinęs su BEKM lygių aprašymais ir reikalavimais, pvz., ta pati klaida bus skirtingai vertinama asmeniniame laiške ir rašinyje.
 
 
Praktinio SEMINARO  metu sieksime:
1.   Išanalizuoti ir palyginti užsienio kalbos Bendrąsias ugdymo programas (Pagrindinis ugdymas ir Vidurinis ugdymas), brandos egzamino programą ir Bendruosius Europos kalbų metmenis, akcentuojant kalbos mokėjimo (B1 ir B2) lygmenis pagal BEKM ir rašymo dalies ypatumus.
2.  Supažindinti su anglų kalbos pasiekimų lygio testų ir anglų kalbos valstybinio brandos egzamino rašymo dalies ypatumais ir žanriniais skirtingų užduočių bruožais.
3.    Išbandyti vertinimo skales vertinant įvairaus lygmens konkrečius kandidatų darbus.
4.     Padėti mokytojams suvokti, kaip planuoti ir pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas ir metodus; padėti mokytojams siekti, kad jų ugdytiniai jaustų atsakomybę už savo mokymosi veiklą, procesą ir rezultatus.
SEMINARO TURINYS
  1. Užsienio kalbų egzaminų užduočių formatai: PUPP ir anglų valstybinio brandos egzamino užduoties rašymo gebėjimus tikrinančių užduočių atitiktis Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų reikalavimams. Praktinės užduotys, susijusios su BEKM lygių (B1 ir B2) nustatymu.
 
  1. Lietuvoje vykdomų užsienio kalbų egzaminų programos ir 2017 m. PUPP ir anglų valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimai.
 Kavos/arbatos pertrauka
  1. Rašymo gebėjimų tikrinimo aspektas: rašto užduoties ypatumai (forma, turinys, vertinimo procedūra) bei rašto užduočių žanrinės ypatybės. Praktinis užsiėmimas; darbas grupėse; aptarimas, vertinimas (laiškų, rašinių).
 
  1. Rašymo proceso etapai ir jų apibendrinimas: bendra rašinio struktūra, tekstų pobūdis, registras, gramatiniai ir leksiniai ypatumai, minčių plėtojimo būdai, argumentavimas, sąvokos aiškinimas. Praktinės užduotys, pavyzdžių analizė.
KADA? KUR?
 
2018 m. kovo 2 d., penktadienį,  11 val. Klaipėdos viešbutyje "Navalis", adresu H. Manto 23, Klaipėda.
 
 
Seminaro kaina dalyviui – 45 Eur už 6 akad. val. seminarą.  Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).

Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.

Norėdami registruotis į seminarus, paspauskite šią nuorodą: 
http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45
Užpildykite registracijos anketą, pasirinkite „Seminarai“ ir pažymėkite varnele pageidaujamą seminarą. Jūsų nurodytu el. paštu bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti.
Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt , dėl apmokėjimo -
+ 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt
Lauksime Jūsų. Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.