Veiklos ataskaitos


Viešoji įstaiga VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ KALBŲ CENTRAS

Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius, tel.: (8 5) 212 0291, mob.tel.: +370 (652) 56 433, www.vikc.lt | kalba@vikc.lt
Duomenys kaupami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110058056

 


Valstybės institucijų kalbų centro veiklos ataskaita už 2018 m.
 
BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
 
Valstybės institucijų kalbų centro (toliau – Centro) teisinė forma – viešoji įstaiga (pelno nesiekiantis ribotos civilinė atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus).
         Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, Europos Bendrijų Komisijos priimtu ,,Mokymosi visą gyvenimą memorandumu”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei Centro įstatais.
         Centras įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 29 d.
         Centro dalininkų teises ir pareigas nuo 2017 m. lapkričio 3d. įgyvendina Audronė Auškelienė.
Pagrindinė veiklos sritis –  švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas. Kitos veiklos sritys ir rūšys – švietimui būdingų paslaugų veikla, kultūrinis švietimas, leidyba, spausdinimas, parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla, įrašytų laikmenų tiražavimas, vertimo raštu ir žodžiu veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kita įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla, kuri susijusi su Centro veiklos tikslais.
         Centro strateginis tikslas  –  padėti Lietuvos žmonėms tobulėti, stiprinant savo kalbines kompetencijas bei prisidėti prie ES daugiakalbystės skatinimo politikos ir Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo.
 
         Centro veiklos tikslai yra:
              1.   Rengti ir įgyvendinti šiuolaikinių kalbų mokymo programas, testuoti valstybės tarnautojus ir kitus specialistus remiantis Bendraisiais Europos kalbų metmenimis, kurti informacines sistemas, kaupti duomenų bazes bei jas skleisti;
              2.  Bendradarbiauti su Goethe Institut (toliau – GI) ir kitomis institucijomis bei švietimo įstaigomis, įgyvendinant kalbų mokymo programas ir administruojant bei vykdant tarptautinius egzaminus;
              3.  Dalyvauti Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų edukaciniuose projektuose, skleisti ir propaguoti gerąją kalbų mokymo(si) patirtį Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje;
              4. Organizuoti seminarus Lietuvos  pedagogams, konsultuoti mokytojus ir kitus šveitimo pagalbą teikiančius specialistus, kaupti edukacinės patirties banką;
              5. Užtikrinti, kad Centro darbuotojai tobulintų savo asmenines ir profesines kompetencijas, dalyvaudami kvalifikaciniuose mokymuose, konferencijose bei įvairiuose kituose edukaciniuose renginiuose.
 
Nuo Centro įkūrimo pradžios (per 25 veiklos metus) centre įvairių lygių, intensyvumo ir trukmės programose mokėsi 48511 klientų, išduoti 41624 pažymėjimai. Nors nuo 2011 metų valstybės tarnautojų skaičius lyginant su fizinių asmenų skaičiumi stabiliai mažėja, centre vis daugiau savo kalbines komunikacines kompetencijos tobulina įvairių sričių specialistai, studentai, moksleiviai, taip pat didėja kitataučių besimokančiųjų skaičius.
Nuo 2012 m. Valstybės institucijų kalbų centras yra licencijuotas tarptautinių GI egzaminų (Goethe-Zertifikat: A1, A2, B1, B2, C1, C2) centras (Licenzijos sutarties Nr.147).
Nuo 2016 m. Centras akredituotas Ugdymo plėtotės centro prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos kaip institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą (Veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos Nr. EV3-27). Per šį akreditacijos laikotarpį surengėme 75 seminarus, kuriuose dalyvavo 3651 mokytojas.
Nuo 2016m. Centre pradėtos įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės akredituotos vaikų neformaliojo švietimo (VNŠ) programos „Šeštadienio akademija“, kur mokiniai turi teisę savo kalbinių kompetencijų tobulinimui panaudoti jiems savivaldybės skiriamo „neformaliojo ugdymo krepšelio“ lėšas. Per akreditacijos laiktarpį šia galimybe Vilniaus mieste pasinaudojo 61 moksleivis.   
 
TRUMPA 2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
 
2018 m. VIKC organizuota 16 kalbų kursai (anglų, vokiečių, rusų, ukrainiečių, italų, ispanų, lietuvių, lenkų, latvių, estų, hebrajų, ispanų, graikų, danų, olandų, kinų), kuriuose mokėsi fiziniai asmenys ir klientai iš įvairių valstybės institucijų. Įgyvendinant kalbų mokymų projektus 2018 metais įvairias kalbų mokymo programas lankė 1097 asmenys, išduoti 875 pažymėjimai.
2018 metais įgyvendintos naujos kalbų mokymo programos su šiomis institucijomis:  LR švietimo ir mokslo ministerija, LR užsienio reikalų ministerija,  LR žemės ūkio ministerija, VĮ Registrų centras, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, LR krašto apsaugos ministerija, LR valstybės saugumo departamentas, LR Vyriausybės kanceliarija, LR Seimas, Europos lyčių lygybės institutas, LR specialiųjų tyrimų tarnyba, LR konkurencijos taryba, Lietuvių kalbos institutas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybė, Goethe – Institut, UAB „Pauletra“, UAB „Lidl“ Lietuva.
2018 m. toliau sėkmingai įgyvendinamos vokiečių kalbos programos. Klientų skaičius 2018 metais išliko stabilus, buvo tęsiamas sklandus bendradarbiavimas su įmone UAB LIDL, kur organizavome mokymus grupėse ir individualiai.
2018 metais GI atnaujino programą, skirtą valstybės tarnautojams „Europanetzwerk Deutsch“, šiuo metu koreguoja savo tikslinę grupę bei kursų Vokietijoje ir Vilniuje pobūdį. Kadangi šiai programai keliamas vokiečių kalbos mokėjimo B2 lygiu reikalavimas, nebefinansuojami standartiniai žemesnio nei B2 lygio kalbos kursai, tik specialūs ir individualūs kursai naujai tikslinei grupei, t.y valstybės tarnautojams, tiesiogiai dirbantiems su ES institucijomis. Dėl šios priežasties ženkliai sumažėjo ir valstybės tarnautojų, siekiančių tobulinti savo vokiečių kalbos komunikacines kompetencijas, skaičius.
Centras yra akredituotas Valstybės tarnybos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos ir gali teikti aukštos kokybės kalbų mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, o taip pat įvertinti jų užsienio kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo metmenis (BEKM) bei išduoti jiems kalbos mokėjimo lygį patvirtinančią pažymą. 2018 metais atlikti 82 tokie kalbų mokėjimo lygio nustatymo testai (anglų k. – 52 asmenys, vokiečių k. – 27 asmenys ir rusų k. – 3 asmenys), patvirtinti pažymomis.
2018 m. parengtas  ir suorganizuotas 21 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras Lietuvos mokytojams. Juose dalyvavo ir kvalifikacinius pažymėjimus gavo 1887 pedagogai. Per Centro akreditacijos laikotarpį  nuo 2016 m. birželio mėn. iš viso surengėme 75 seminarus, kuriuose dalyvavo 3651 mokytojas.   
2018 m. rugsėjo 26 d. VIKC ir MN auditorijose, o taip pat Vilniaus Rotušėje kartu su užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis ir kultūros centrais, reziduojančiais Lietuvoje, organizavome Europos kalbų dienos renginį, sutraukusį virš 1000 dalyvių. Renginio dieną LR Seimo Europos informacijos biure organizavome vaikų piešinių parodą „Europa ir daugiakalbystė’18“, kurioje dalyvavo vaikai iš įvairių Lietuvos miestų. Parodą iškilmingai atidarė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Valstybės institucijų kalbų centro auditorijose vyko užsienio šalių ambasadų (kroatų, turkų, čekų, graikų) organizuojamos kalbų dirbtuvės, kuriose dalyvavo moksleiviai ir studentai. Vilniaus Rotušėje vyko protų kovų „Europos kalbų labirintas“ finalas, kuriame dalyvavo 13 komandų iš visos Lietuvos, kurias sudarė po 5 šešiolikmečius ir jų mokytoją. Nugalėtojų komanda iš Kauno technologijos universiteto gimnazijos buvo apdovanota kelione į Europos parlamentą Strasbūre (pagrindinį prizą įsteigė Europos parlamento narys P. Auštrevičius). Renginys buvo plačiai nušviestas žiniasklaidos ir sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo.
Nuo 2016m. pradėtos įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės akredituotos vaikų neformaliojo švietimo (VNŠ) anglų kalbos programos, kuriose 2018m. dalyvavo 21 moksleivis.  
2018m. Centras aktyviai bendradarbiavo su LR švietimo ir mokslo ministerija bei kitomis Lietuvos švietimo institucijomis: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), LAKMA, įvairiomis Lietuvos mokytojų asociacijomis, Vilniaus Universitetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei edukacinių inovacijų sklaidos srityse, o taip pat su Europos komisijos Generalinio vertimo raštu direktorato atstovybe Lietuvoje daugiakalbystės politikos bei sklaidos srityse.
 
CENTRO DARBUOTOJAI
 
Centre dirba didelę profesinę patirtį turintys pedagogai ir kiti administracijos darbuotojai, nuolat tobulinantys savo profesines, kalbines, komunikacines bei bendrakultūrines kompetencijas mokymuose Lietuvoje bei užsienyje. Didžioji dalis administracijos darbuotojų (direktorė, 2 direktorės pavaduotojos, viešųjų ryšių ir komercijos vadovė, projektų administratorė) turi aukštąjį universitetinį filologinį išsilavinimą. Visi kalbų dėstytojai-ekspertai, kurių 2018m. pagal terminuotas individualios veiklos paslaugų sutartis Centre dirbo per 40, taip pat turi aukštąjį universitetinį filologinį išsilavinimą ir kasmet tobulina savo profesines kompetencijas.
Centro administracijos darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2017 m. gruodžio 31 dieną buvo 9, paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 dieną buvo 8.
 
 
 
Direktorė  Audronė Auškelienė
 

 

 
 
 

2017 METŲ ATASKAITA 

2016 METŲ ATASKAITA


2015 METŲ ATASKAITA

2014 METŲ ATASKAITA

ĮSTATAI