Veiklos ataskaitos


 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ KALBŲ CENTRO

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 
 
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
 
            Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras (toliau - Centras) įsteigtas 1993 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Iki 1995 m. vasario 22 d. Centro steigėjo - Lietuvos Respublikos Vyriausybės - pavedimu steigėjo funkcijas vykdė Valstybinė mokslo, studijų ir technologijų tarnyba, Britų taryba Vilniuje ir Jungtinių Tautų plėtros programa. Vadovaujantis 1995 m. vasario 22 d. Centro steigėjų susirinkimo protokolu, steigėjo funkcijos iš Lietuvos pusės perduotos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.
2003 m. birželio 16 d. Centro steigėjų susirinkimo nutarimu Britų taryba ir Jungtinių Tautų plėtros programa perdavė viešosios įstaigos Valstybės institucijų kalbų centro dalininko teises ir pareigas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.
Nuo 2016m. gruodžio 20d. Centro dalininkų funkcijas atlieka Audronė Auškelienė ir Gražina Taurantienė.
            Centro teisinė forma – viešoji įstaiga (pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo). Centras turi švietimo įstaigos statusą. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos archyvų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Centro įstatais ir kitais teisės aktais.
  Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Už savo prievoles atsako tik savo turtu. Jis turi antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduotą prekių/paslaugų ženklą. Valstybės institucijų kalbų centro sutrumpintas pavadinimas - VIKC.
Nuo 2010 metų Centras vadovaujasi įdiegta kokybės vadybos sistema atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standartus.
Valstybės institucijų kalbų centras finansavimo iš LR valstybės biudžeto negauna. Centro buveinė: Vilniaus g. 39, LT- 01119 Vilnius.
 
 
CENTRO VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA IR TIKSLAI
 
Centro vizija:
 
Valstybės institucijų kalbų centras yra moderni, atvira naujovėms, lanksti ir besimokanti kalbų mokymo institucija, nuolat analizuojanti kalbų mokymo Lietuvoje padėtį ir perspektyvas, tenkinanti klientų poreikius bei teikianti kokybiškas Europos ir pasaulio kalbų mokymo paslaugas. Tai – edukacinė institucija, puoselėjanti pedagogų ir centro klientų kūrybingumą ir iniciatyvumą, pelniusi tarptautinį pripažinimą ir sėkmingai vykdanti nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus
 
 
 
Centro misija:
 
Būti modernia, profesionalia ir nuolat besimokančia kalbų mokymo institucija, padedančia įvairaus amžiaus žmonėms tobulinti kalbines kompetencijas, reikalingas efektyviai atlikti savo darbą;
Propaguoti novatoriškus ir kūrybiškus kalbų mokymo metodus Lietuvoje bei skatinti Centro darbuotojų asmeninį meistriškumą ir profesinį tobulėjimą;
Būti aukštos kokybės tarptautinių egzaminų centru;
Prisidėti prie pedagogų kompetencijų tobulinimo veiklos Lietuvoje.
 
Centro filosofija - aukščiausios paslaugų kokybės ir nuolatinio tobulėjimo siekis.
 
Centro strateginis tikslas  –  padėti Lietuvos žmonėms tobulėti, stiprinant savo kalbines kompetencijas bei prisidėti prie ES daugiakalbystės skatinimo politikos ir Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo bei sklandesnės migrantų integracijos Lietuvoje.
 
 
Centro veiklos tikslai
Kokybiškai, novatoriškai ir kūrybingai mokyti modernių pasaulio kalbų įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmones;
Vykdyti ir administruoti tarptautinius egzaminus;
Vykdyti nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus;
Prisidėti prie pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo;
Skatinti Centro darbuotojų asmeninį ir profesinį tobulėjimą.
 
Centras, siekdamas savo tikslų, vykdo šią veiklą:
          Centro pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas. Vykdydamas šią veiklą Centras moko modernių Europos ir pasaulio kalbų ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojus bei kitus asmenis grupine ir individualia mokymo forma, o baigusiems kalbų kursus asmenims išduoda kvalifikacinius sertifikatus (pažymėjimus), vertina jų kalbos mokėjimo lygį pagal BEKM ir išduoda jį patvirtinančias pažymas, užmezga ryšius su kalbų mokyklomis užsienyje bei organizuoja Lietuvos piliečių mokymąsi užsienio mokyklose.
Centras vykdo ir kitas veiklas: organizuoja ir vykdo tarptautinius GI egzaminus, vykdo nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus, organizuoja ir veda profesinių (užsienio kalbų) kompetencijų tobulinimo seminarus mokytojams, kartu su Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nariais (LKPA) organizuoja konferencijas, dalyvauja diskusijose kalbų mokymo, mokymosi bei vertinimo kausimais,  teikia patarimus ir konsultacijas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims klausimais, susijusiais su švietimui būdingų paslaugų veikla, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų  neformaliojo ugdymo kalbinių kompetencijų tobulinimo srityje, užsiima leidyba, spausdinimu, įrašytų laikmenų tiražavimu, vertimo raštu ir žodžiu bei kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
          Centre puoselėjamas darbuotojų asmeninis ir profesinis tobulėjimas, įtraukiant darbuotojus į įvairius projektus bei kvalifikacines tobulinimosi programas, dirbant ir mokantis komandoje  bei skatinant dalintis gerąja patirtimi.
 
          2014 metais Centro komanda atnaujino Centro strategiją ir parengė  VIKC strateginį planą 2014-2020, kuriam 2015 metais pritarė VIKC kolektyvo taryba bei VIKC Valdytojų taryba.
 
TRUMPA 2016 metų VEIKLOS ANALIZĖ
 
Nuo Valstybės institucijų kalbų centro egzistavimo pradžios, centre įvairių lygių, intensyvumo ir trukmės programose mokėsi 46073 klientai. Nors nuo 2011 metų valstybės tarnautojų skaičius lyginant su fizinių asmenų skaičiumi stabiliai mažėjo, 2016 m. tendencija šiek tiek pasikeitė - net 58 % besimokančiųjų sudarė valstybės tarnautojai, politikai ir diplomatai (lyginant su 2016 m., besimokančiųjų valstybės tarnautojų skaičius šoktelėjo net 10%). Tarp Valstybės institucijų kalbų centro klientų –  Užsienio reikalų ministerijos,  Švietimo ir mokslo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,  Gyventojų registro tarnybos, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento,  ir kitų valstybės institucijų darbuotojai.
Lentelėje pateikiama klientų statistika už visus 23 Centro veiklos metus.
 
Nr. Metai Klientų skaičius Išduotų programų baigimo pažymėjimų skaičius
1. 1994 806 613
2. 1995 1047 786
3. 1996 2663 1158
4. 1997 2198 1874
5. 1998 3180 2879
6. 1999 2238 1898
7. 2000 1740 1605
8. 2001 1774 1576
9. 2002 1976 1729
10. 2003 2466 2173
11. 2004 2385 2143
12. 2005 2874 2617
13. 2006 2629 2393
14. 2007 2595 2368
15. 2008 3126 2925
16. 2009 1529 1529
17. 2010 1482 1130
18 2011 2123 1548
19 2012  1646 1394
20 2013 1585 1412
21 2014 1375 1297
22 2015 1352 1254
23 2016 1285 1084
Iš viso 46073 40636
 
2016 m. VIKC organizuotos 12 kalbų (anglų, vokiečių, rusų, italų, ispanų, lietuvių,  lenkų, latvių, čekų, ukrainiečių, rumunų, graikų.) kursus lankė klientai iš įvairių valstybės institucijų.  Iš viso programose per šį laikotarpį mokėsi 1285  klientai – 5 proc. mažiau nei 2015 metais.
Nuo 2011m. Centras yra VTD akredituota institucija, turinti teisę teikti anglų, vokiečių ir rusų kalbų mokėjimo lygio nustatymo (pagal BEKM) paslaugas  ir išduoti lygį patvirtinančias pažymas. 2016 m. išduota 174 pažymų (anglų k. – 124 asmenims, vokiečių k. – 26 asmenims ir rusų k. – 24 asmenims).
2016 m. pradėtos įgyvendinti naujos kalbų mokymo programos šių įstaigų darbuotojams: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos respublikos konkurencijos taryba, LR teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Valstybinė Atominės Energetikos Saugos Inspekcija, UAB „Lidl“ ir kt.
Centre klientai kalbų mokosi grupėse nuo 2 iki 10 žmonių. Skaitlingesnės yra grupės, kurios mokosi vakarais po darbo valandų. Didžiąją šių grupių daugumą sudaro fiziniai asmenys, besimokantys vokiečių kalbos. Vidutinis studentų skaičius grupėse - 6 žmonės. Individualiai kalbų mokėsi apie 10 proc. Centro klientų.
 
 
2016m. vykdytos sutartys:
 
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
3. LR Vyriausybės administracija.
4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
5. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos eguliavimo tarnyba.
6. LR Vidaus reikalų ministerija.  
7. LR Seimo kontrolierių įstaiga.
8. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
9. VĮ Registrų centras
10. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.
11. Italų kultūros institutas.
12. Aplinkos apsaugos agentūra.
13. AIG Europe Limited/Lietuvos filialas.
14. Valstybinė Atominės Energetikos Saugos Inspekcija 
15. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
17. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas.
18. LR teisingumo ministerija.
19. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
20. Goethe - Institut
21. UAB „Lidl“
22. Ignalinos atominė elektrinė
 
2 lentelė. Klientų suvestinė pagal kalbas 2016 m.
 
 
 
 
 
Anglų  k. Vokiečių  k. Rusų k. Italų k. Lietuvių k. Ispanų k. Lenkų k. Latvių k. Ukrainiečių k. Rumunų k. Čekų k. Graikų k. Iš viso:
Valstybės tarnautojai 315 122 49 16 0 84 18 3 1 1 1 1 611
Kiti asmenys 82 540 0 0 32 0 20 0 0 0 0 0 674   
Iš viso: 397 662 49 16 32 84 38 3 1 1 1 1 1285
Valstybės tarnautojai (%) 79 19 100 100 0 100 47 100 100 100 100 100 48
Kiti asmenys (%) 21 81 0 0 100 0 53 0 0 0 0 0 52
 
Siekiant užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę, Centre nuolat atnaujinamos mokymo programos, vykdomi dėstytojų mokymai ir užtikrinama jų darbo kontrolė, dėstytojai skatinami mokytis komandoje ir dalintis gerąja patirtimi lankantis vieni kitų paskaitose ir jas analizuojant.
Centre tiriami klientų poreikiai, atsižvelgiama į jų pageidavimus bei vertinimus. Nuolat vykdomos ir analizuojamos klientų tarpinės ir kurso pabaigos apklausos apie Centre teikiamų paslaugų kokybę. 2016 m. surinktos 350  klientų anketos, iš kurių visose (100%) besimokantieji dėstytojų profesionalumą vertina teigiamai, tačiau 8 studentai pageidavo daugiau klausymo užduočių,  7 – daugiau papildomos mokomosios medžiagos,  10 - daugiau kalbėjimo,  8 - klaidų analizavimo, 16 išreiškė nusiskundimus dėl šaltų patalpų, 10 išreiškė nusiskundimus dėl triukšmo.
Centre 2016m. organizuota 20 vidaus mokymų darbuotojams. Centras organizavo 30 kvalifikacijos tobulinimo seminarų Lietuvos mokyklų mokytojams bei dėstytojams iš Lietuvos Karo akademijos. Seminaruose dalyvavo per 500 pedagogų.
 
 
BENDRADARBIAVIMAS SU GOETHE‘S INSTITUTU
 
Bendradarbiavimas su Goethe‘s institutu (toliau – GI) ir toliau vyksta sėkmingai.
Lietuvos  valstybės tarnautojai ir toliau domisi GI programa valstybės tarnautojams, aktyviai ir motyvuotai mokosi vokiečių kalbos, siekia stipendijos kalbos kursams Vokietijoje. 2016 metais šioje programoje dalyvavo 107 valstybės tarnautojai
Klientų, besirenkančių vokiečių kalbos kursus, daugėja. Nemaža dalis Centro klientų siekia išlaikyti tarptautinį sertifikatą – Goethe Zertifikat B2, todėl paklausūs yra paruošiamieji kursai egzaminams. 2016 toliau sėkmingai bendradarbiavome su įmone Lidl, įmonės darbuotojai intensyviai mokosi Centro patalpose bei savo įmonėje.
2016 metais VIKC aktyvai įsiliejo į naują projektą „Ö kaip vökiškai?“, organizuotą spalio mėn. Vokietijos  ambasados, Goethe`s instituto ir kitų institucijų.
Centras, būdamas  GI licencijuotu egzaminų centru, daug dėmesio skiria egzaminų organizavimo ir vertinimo kokybei, stengiasi kuo efektyviau organizuoti darbą. Egzaminuotojų komanda nuolat tobulina savo kompetencijas. Centro egzaminuotojai dalyvavo  centralizuotuose nuotoliniuose mokymuose, kurių tikslas įsigyti vardinį egzaminuotojo pažymėjimą. Visi egzaminuotojai patobulino savo kvalifikaciją, patvirtintą sertifikatu. Šiuo metu Centras turi 7 sertifikuotus egzaminatorius.
 
 
NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
 
Centras jau daug metų aktyviai dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus švietimo ir profesinio mokymo srityje.
2016 m. balandžio-rugsėjo  mėn. Centras sėkmingai įgyvendino tarptautinį projektą "DAUGIAKULTŪRINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODŲ MODERNIZAVIMAS". Projektas buvo finansuojamas 2009-2014 Europos ekonominės erdvės  (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis pagal LT08 "EEE Stipendijų programą". Paraiškos numeris: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-006.  Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - Bergeno aukštąja mokykla (Norvegija), Klaipėdos universitetu, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, darželiais "Saulės gojus" ir "Varpelis". Projekto tikslas buvo prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimo, modernizuojant daugiakultūrinio ugdymo metodus. Projekto metu  parengtas  gerosios praktikos vadovas (rekomendacijos), skirtas pedagogams, kuris yra platinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms.
 
 
PEDAGOGŲ KVALIFIKCIJOS TOBULINIMAS
 
Siekiant tapti akredituotu pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centru 2016m. buvo parengti institucijos vidaus įsivertinimo dokumentai, kaupiamas edukacinės patirties bankas, konsultuojamasi dėl  institucijos veiklos vertinimo proceso bei kitų akreditacijos taisyklių su Ugdymo plėtotės centru. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-539, Centras 3 (trejiems) metams buvo akredituotas kaip institucija, galinti vykdyti kvalifikacijos tobulinimo veiklą ir organizuoti kvalifikacinius seminarus mokytojams ir kitiems  švietimo pagalbą teikiantiems specialistams.
2016m. parengta 17 naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir suorganizuota 30 seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 500 pedagogų.
 
 
DAUGIAKALBYSTĖS SKLAIDOS RENGINIAI IR VIEŠIEJI RYŠIAI
 
Siekiant padėti Lietuvos žmonėms tobulėti stiprinant savo kalbines kompetencijas Centras tyrė rinkos poreikius kalbų mokymosi srityje, aktyviai plėtojo viešųjų ryšių veiklą bei prisidėjo prie daugiakalbystės populiarinimo Lietuvoje.
Centras aktyviai dalyvauja Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) veikloje. 2016m. rugsėjo 26-27d. kartu su kitais instituciniais LKPA nariais Centras organizavo 10-ąją tarptautinę LKPA konferenciją tema Kalbos mokyklose, kultūrose, valstybėse: Kūrybiškumas, verslumas, socialinė įtrauktis (Languages Across Scholls, Cultures, Borders: Creativity, Entrepreneurship, Social Inclusion).
 
            Centras taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitomis švietimo institucijomis edukacinių inovacijų sklaidos klausimais: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuvos edukologijos universitetu.           
2016 m. birželio-liepos mėn. Centras organizavo projektą – anglų kalbos vasaros dieninę stovyklą Lietuvos moksleiviams „Sniego gniūžtė liepą?!“ https://www.facebook.com/events/1580524412242875/#. Stovykloje dalyvavo 14-16 m. amžiaus moksleivių grupė. Projekto metu buvo skatinamas įvairiapusis ugdymas, sveika gyvensena bei moksleivių saviraiška: organizuojami patyriminiai žaidimai,  konkursai,  rengiami vaidinimai, vaikai lankėsi pramogų parkuose, kultūros institutuose, muziejuose.          
          2016 m. rugsėjo 26 d. buvo paminėtas jau tradicija tapęs Europos kalbų dienos renginys, pritraukęs apie 1500 dalyvių. Centras bendradarbiaudamas su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniu direktoratu, užsienio šalių ambasadomis bei kultūrų centrais šią dieną įprasmino keliais renginiais nuo 11.00val iki 17.00val.
Bendradarbiaujant su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru LR Seimo kanceliarijos Europos informacijos biure vyko vaikų piešinių parodos „Daugiakalbė Europa“ atidarymas. 50 geriausių darbų buvo eksponuojami nuo rugsėjo 26 d. iki spalio 9 d. Darbų autoriai apdovanoti laureato arba I, II ar III vietos diplomais, 3 geriausių kiekvienos amžiaus grupės darbų autorių (viso 12 vaikų ir jaunuolių), užėmusių pirmą, antrą ir trečią vietas kiekvienoje amžiaus grupėje bei jų pedagogai buvo apdovanoti vardinėmis padėkomis, kurias įteikė LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė. Taip pat buvo įsteigtos Centro ir „Biuro pasaulio" dovanos. Tuo pat metu (12.00-13.30 val.) Valstybės institucijų kalbų centro bei Vilniaus Mokytojų namų auditorijose vyko įvairių kalbų dirbtuvės „Pasimatymai su kalbomis“, į kurias buvo kviečiami visi besidomintys kalbomis bei kultūromis: vyko 8 kalbų dirbtuvės: airių, anglų, čekų, estų, gruzinų, ispanų, turkų ir vokiečių k. 14.00-17.00 val. vyko Protų kovų „Europos kalbų labirintas 2016” finalas, kuriame dalyvavo 12 komandų (5 moksleiviai ir 1 mokytoja/-s) iš įvairių Lietuvos miestų. Protų kovų finale I-ąją vietą laimėjusiai Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos komandai buvo įteiktas pagrindinis prizas – kelionė Į Europos Parlamentą Strasbūre, kurį įsteigė Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Rugsėjo 23 d. BNS spaudos centre buvo paskelbtas informacinis pranešimas apie Europos kalbų dienos renginį Europos kalbų diena 2016 ir konferencijos. Taip pat EKD renginiai buvo viešinami Lietuvos Respublikos Seimo oficialioje svetainėje bei VIKC internetinėje svetainėje http://vikc.lt/lt/pagrindinis-1/vyko-europos-kalb-diena--13362 ir socialiniame tinklapyje Facebook https://www.facebook.com/kalbucentras/photos/a.
624395797683139.1073741831.613596008763118/977600622362653/?type=3&theater
;https://www.facebook.com/events/1580524412242875/.     Buvo spausdinami plakatai ir skrajutės, kurios išdalintos Vilniaus mieste.
Metų pradžioje parengtas Centro rinkodaros planas, buvo stebima ir analizuojama rinkos kaita ir poreikiai, atliekama rinkos analizė, nuolat atnaujinama informacija Centro svetainėje http://vikc.lt/, plėtojama VIKC veiklos sklaida FACEBOOK tinkle https://www.facebook.com/pages/Valstyb%C4%97s-institucij%C5%B3-kalb%C5%B3 centras/613596008763118. Buvo skelbiami konkursai ir nuolaidos, spausdinami bei dalinami informaciniai lankstinukai, skrajutės, plakatai, įvairių kalbų mokymo paslaugų paketai siunčiami įmonėms.
Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras yra pelno nesiekianti organizacija, vykdanti veiklą, tenkinančią viešąjį interesą. Uždirbtos pajamos yra skiriamos tai pačiai veiklai vykdyti, todėl tokios pajamos nėra apmokestinamos.
 
CENTRO DARBUOTOJAI
 
Centre dirba didelę profesinę patirtį turintys pedagogai ir kiti darbuotojai. Didžioji dalis administracijos darbuotojų (direktorė, 3 direktorės pavaduotojos, viešųjų ryšių ir komercijos vadovė, projektų administratorė) turi auštąjį universitetinį filologinį išsilavinimą. Dauguma kalbų dėstytojų Centre taip pat turi aukštąjį universitetinį filologinį išsilavinimą ir dirba pagal terminuotas individualios veiklos darbo sutartis.
 
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2015 m. gruodžio 31 dieną buvo 12 darbuotojų, paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2016 m. gruodžio 31 dieną buvo 11 darbuotojų.
 
 
Direktorė                                                  Audronė Auškelienė