Apie mus

Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras įsteigtas 1993 m.

Valstybės institucijų kalbų centras www.vikc.lt – vienas pirmųjų Lietuvoje įsikūrusių užsienio kalbų mokymo centrų (toliau - Centras) įsteigtas 1993 m. liepos-29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Iki 1995 m. vasario 22 d. Centro steigėjo - Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu steigėjo funkcijas vykdė Valstybinė mokslo, studijų ir technologijų tarnyba, Britų taryba Vilniuje ir Jungtinių Tautų plėtros programa. Vadovaujantis 1995 m. vasario 22 d Centro steigėjų susirinkimo protokolu steigėjo funkcijos iš Lietuvos pusės perduotos Švietimo ir mokslo ministerijai.
Centro teisinė forma - viešoji įstaiga (pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo). Centras turi švietimo įstaigos statusą. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos archyvų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, centro įstatais ir kitais teisės aktais.


Centro vizija, misija, filosofija ir tikslai
 
Centro vizija:
 
Valstybės institucijų kalbų centras yra moderni, atvira naujovėms, lanksti ir besimokanti kalbų mokymo institucija, nuolat analizuojanti kalbų mokymo Lietuvoje padėtį ir perspektyvas, tenkinanti klientų poreikius bei teikianti kokybiškas Europos ir pasaulio kalbų mokymo paslaugas. Tai – edukacinė institucija, puoselėjanti pedagogų ir centro klientų kūrybingumą ir iniciatyvumą, pelniusi tarptautinį pripažinimą ir sėkmingai vykdanti nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus
 
Centro misija:
 
Būti modernia, profesionalia ir nuolat besimokančia kalbų mokymo institucija, padedančia įvairaus amžiaus žmonėms tobulinti kalbines kompetencijas, reikalingas efektyviai atlikti savo darbą;
Propaguoti novatoriškus ir kūrybiškus kalbų mokymo metodus Lietuvoje bei skatinti Centro darbuotojų asmeninį meistriškumą ir profesinį tobulėjimą;
Būti aukštos kokybės tarptautinių egzaminų centru;
Prisidėti prie pedagogų kompetencijų tobulinimo veiklos Lietuvoje.
 
Centro filosofija - aukščiausios paslaugų kokybės ir nuolatinio tobulėjimo siekis.
 
Centro strateginis tikslas  –  padėti Lietuvos žmonėms tobulėti, stiprinant savo kalbines kompetencijas bei prisidėti prie ES daugiakalbystės skatinimo politikos ir Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo.

2014 metais Centro komanda atnaujino Centro strategiją ir parengė  VIKC strateginį planą 2014-2020, kuriam 2015 metais pritarė VIKC kolektyvo taryba bei VIKC Valdytojų taryba. VIKC strateginis planas 2014-2020.

 
Centro veiklos tikslai: 
Kokybiškai, novatoriškai ir kūrybingai mokyti modernių pasaulio kalbų įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmones;
Vykdyti ir administruoti tarptautinius egzaminus;
Vykdyti nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus;
Prisidėti prie pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo;
Skatinti Centro darbuotojų asmeninį ir profesinį tobulėjimą.
 
Valstybės institucijų kalbų centro VERTYBĖS grindžiamos aukščiausios paslaugų kokybės ir nuolatinio tobulėjimo siekiu.


 Dėstytojai
VIKC dirba virš 60 profesionalių kalbos dėstytojų, teikiančių daugiau kaip 20 modernių pasaulio kalbų mokymo paslaugas. Visi jie turi universitetinį išsilavinimą ir BA arba MA diplomus, didelę suaugusiųjų mokymo patirtį ir nuolatos tobulina savo profesines kompetencijas dalyvaudami įvairiuose mokymuose, stažuotėse, skaitydami pranešimus konferencijose, rengdami mokslinius straipsnius, koordinuodami arba vykdydami tarptautinius projektus. Keli VIKC dėstytojai turi daktaro laipsnius filologijos arba edukologijos srityje. 

Klientai
Kadangi virš 70% VIKC klientų yra valstybės tarnautojai, centre yra parengta nemažai įvairių specialiosios anglų, prancūzų, vokiečių ir kt., kalbų programos, tarp jų verslo, teisinės, raštvedybos, ES institucijų: susirinkimų, diskusijų, derybų tematika.  Tarp centro klientų yra ministerijos, valstybės institucijos bei viešosios įstaigos.

Paslaugos
VIKC teikia anglų, vokiečių, prancūzų, lietuvių, rusų, italų, ispanų ir kitų, rečiau vartojamų, kalbų mokymo programas, kurios apima skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo, bendrinės ir specialiosios kalbos kalbinių gebėjimų tobulinimą visuose kalbos mokėjimo lygiuose, priklausomai nuo kliento poreikių. Be kalbų mokymo VIKC teigia pasiruošimo tarptautiniams egzaminams paslaugas ir yra licencijuotas tarptautinių Goethe‘s instituto egzaminų centras. Organizuojamos ir kalbų mokymo programos ir vasaros stovyklos moksleiviams, kalbų mokymo paslaugos užsienio mokyklose.
VIKC gali mokytis kiekvienas, kuris nori išmokti ar patobulinti anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų, italų, portugalų, norvegų, ar kurią nors kitą pasaulio kalbą. VIKC kolektyvas didžiuojasi savo lojaliais klientais. Ne vienas jų, išmokęs vieną kalbą, nusprendžia studijuoti ir kitą, o tai mums - didžiausias komplimentas bei paskata tobulėti.
Tarp besimokančių centre yra ir vyresnių klasių moksleivių, kurie VIKC ruošiasi ne tik baigiamiesiems užsienio kalbos valstybiniams bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo egzaminams. Moksleiviai, nusprendę studijuoti užsienyje, tobulina kalbos žinias, būtinas, norint išlaikyti tarptautinius egzaminus. Šiuo metu populiariausias yra IELTS egzaminas, reikalingas norint studijuoti Europos Sąjungos ir kitų šalių aukštosiose mokyklose.  

Projektinė veikla ir partnerystės tinklai
Nuo 2012m. VIKC yra oficialus Goethe‘s instituto egzaminų centras, organizuojantis tarptautinius Goethe Zertifikat A1-C2 vokiečių kalbos egzaminus bei išduodantis visame pasaulyje galiojančius vokiečių kalbos sertifikatus. VIKC siūlo įvairaus lygio vokiečių kalbos kursus, o taip pat vykdo specialią vokiečių kalbos  programą skirtą valstybės tarnautojams, kurią dalinai remia Vilniaus Goethe`s institutas. Vokiečių kalbą VIKC mokosi ne tik suaugę, bet ir studentai bei vyresnių klasių moksleiviai, besiruošiantys studijuoti užsienyje. Dažniausiai jie renkasi programas skirtas pasiruošti TestDaF bei Goethe‘s instituto egzaminams.
Valstybės institucijų kalbų centro direktorė Audronė Auškelienė džiaugiasi, kad centras taip pat aktyviai dalyvauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei visuomenės švietimo daugiakalbystės klausimais veikloje http://vikc.lt/lt/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimas-72. Kasmet kartu su užsienio atstovybių Lietuvoje reziduojančiais kultūros centrais VIKC organizuoja Europos kalbų dienos renginius, kurių tikslas puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę bei skatinti mokytis kalbų visą gyvenimą. VIKC vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus http://vikc.lt/lt/projektai-